شدت اعتراضات دانشجویی در روز 16 آذر درشهرستان ها کمتر از تهران نبود

سایت آینده گزارش داد: دو روز پس از روز دانشجو و در حالی که وضعیت دانشگاه ها به تدریج آرام تر می شود، ویدیوهای تازه ای در اینترنت منتشر شده که نشان دهنده اعتراضات روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه در شهرهای مختلف ایران است.انتشار این ویدیوها نشان می دهد وسعت اعتراضات دانشجویان در روز ۱۶ آذر از آنچه که گزارش های اولیه نشان می داد، گسترده تر بوده است.

ویدیوهایی که با یکی دو روز تأخیر در اینترنت و به ویژه در سایت یوتیوب منتشر می شود، نشان می دهد که شدت اعتراضات دانشجویی در برخی شهرهای دیگر ایران کمتر از بعضی دانشگاه های تهران نبوده است. به عنوان نمونه ویدویی در یوتیوب منتشر شده که گروه بزرگی از دانشجویان دانشگاه قزوین را در حالی نشان می دهد که در محوطه دانشگاه پارچه نوشته بزرگی را حمل می کنند. بر این پارچه با خط درشت نوشته شده: “دانشگاه زنده
است”.
در ویدیو دیگری، گردهمایی گروهی از دانشجویان دانشگاه سنندج در سالنی در این دانشگ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!