کُردستان

سازمانی هم به نام خلق کُرد

حال بی سامان را فرصت شمرد

تا بدانجا ادعا را پیش برد

بر جدایی از وطن پا می فشرد

نام خودمختاری آمد در میان

تا که راه خود برد تا آن نشان

از همه سویی گرفتندی تفنگ

می سرودی روز و شب آهنگ جنگ

چند روزی کز مه بهمن گذشت

خاک کردستان سرای جنگ گشت

از همه جای وطن جنگی گرد

رخت کُردی کرد و شد پیشمرگ کُرد

جالب این که مرد بی ایمان به دین

شد به پیمان با مُغ و با مرد دین

آن که خواند قومیت عین ارتجاع

سوی قومیت دوید با التجاء

 

هر کسی که جنگی و بیباک بود

سوی کردستان ما چالاک بود

هر کسی کو انقلاب را برنتافت

با تفنگ و بی تفنگ آنجا شتافت

هر کسی کو خود چریک انگاشتی

راه آنجا پیش رو می داشتی

آنکه خود را ال چهِی تصویر کرد

از اورامان صفحه ای تقریر کرد

آنکه از بیگانه اش فرمان رسید

یک دو چندی تا بدان سامان رمید

دولت همسایه هم پیمان شکست

دل به ناآرامی ایران ببست

دست آشوب و دهش او باز کرد

سنت کین ورزی او آغاز کرد

حرمت خون و وطن بشکسته شد

بس کمر زی جنگ خونین بسته شد

 

هر کجا خیلی به نام خلق کُرد

زد به اردوگاه ارتش دستبرد

هر چه آنجا بود بر تاراج شد

پیکر سربازها آماج شد

تا بدانجا رفت این کردار هرز

دست ارتش نارسید دیگر به مرز

با بهانه بی بهانه شورشی

می نمودی روز و شبها کوششی

تا که در تسخیر آرد هر کجا

حکم خود را خود براند جا به جا

خود بساط باژ و ساوی گسترید

بخشی از ارزاق مردم می برید

آتش اندر خرمن مردم زدند

از جو و ماش و چه از گندم زدند

از میان مردم گرد و رشید

بس شهیدان که ز کردستان رسید

ای بسا مردان که گشتندی اسیر

یا که افتاده شدی از زخم تیر

بخشی از نیرو میان دره ای

قتل عام گشتند به سان بره ای

نام آن دره که قاسملو ببود

چند گاهی گُردۀ مردان ربود

 

نوزدهم آذر 1388

اتاوا 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!