Head of Basij shoots colleague at security conference شلیک سردار نقدی در جلسه

Originally reported on http://www.ifnagency.com before the site went off line

یکی از اعضای تحریریه روزنامه آفتاب یزد نقل میکند که این
خبر تلفنی از سوی یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت کنترل ترافیک تهران که ما
این شخص را کاملا میشناسیم اعلام شد ولی برای حفظ امنیت ایشان و خواسته
خود ایشان از درج نام وی خودداری کردیم . این خبر با تماس با خانواده
مهندس یهروز نیز تلویحا تایید شد ولی بدلایلی سردبیر روزنامه علیرغم تایید
صحت آن ، از درج این خبر برای شماره فردا امتناع ورزیده
شلیک گلوله در جلسه اضطراری اعضای فرماندهی سپاه و اعضای هیئت مدیره “شرکت کنترل ترافیک تهران” و زخمی شدن مهندس حجت الله بهروز
در
گفتگوی تلفنی با یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت کنترل ترافیک تهران ایشان
اعلام کردند که در صبح روز سه شنبه دهم آذر ماه ، از آنها دعوت شده بود … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!