کلاغها

کلاغها رها کن

به این قار قار

باران شده غمگین

به این زار زار

گل سرخ خلاصه نشد

به این خار خار

شانه خالی نکن

از این بار بار

بیگناه رها نکن

به این دار دار

از این جاهلان

داشته باش عار عار

اورنگ
dec 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!