هادی قابل روحانی مخالف ولایت فقیه آزاد شد


هادی قابل آزاد شد

هادی قابل، عضو روحانی شورای مرکزی جبهه مشارکت که به 40 ماه حبس محکوم شده بود بعد از تحمل بیش از نیمی از آن مشمول عفو و از زندان آزاد شد.

هادی قابل، عضو روحانی شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران، به چهل ماه حبس، خلع لباس و پرداخت 500 هزار تومان محکوم شده بود.

آقای قابل اوایل ماه فوریه سال 2008( بهمن 1386) به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به یک سال حبس تعزیری، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه حبس، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 15 ماه حبس، به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به پرداخت 500 هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس، به اتهام تو هین به ریاست قوه قضائیه، دادستان عمومی و انقلاب تهران و سایر قضات به صد روز حبس تعزیری و به اتهام هتک حیثیت روحانیت به خلع لباس محکوم شده بود.

هادی قابل به گفته برادرش، احمد قابل، پژوهشگر دینی، هرگز اتهامات خود و به تبع آن محکومیت هایش را نپذیرفته… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!