اگر بیدار…..

در حالی كه حق فریاد

بر مکث  حنجره

رویای خروج را دور می زند

و خمیازهء پرسش

هوشیاری پاسخ را

یاغی گری می خواند

تو در حوضهء امنیت خواب

به حقیقت سگرمه می زنی

كه بیدار شو بیدار

و عضلهء رویایت چنان می پرد

كه گویی باورهایت

بر لبهء توهمی عمیق

وحشت  سقوط را مزه مزه  میکنند

و تو انعکاس پریدن را

در کشش لزج زمان

درخالی ذهنت هم چنان تکرار می دهی

و پاهای احساست را

به تختخواب خاطره ایی زنجیر می کنی

كه قژ قژ فنرهایش

از حوصلهء گوش هایم بیرون است

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!