قطار شب

در قطار شب دروغ میگویم

به خودم به ستاره ها

در قطار شب پند بیجا میدهم

به زمان به بیگانگان

در قطار شب از زمین دل میکنم

برای آسمان برای چشم تو

در قطار شب هذیان میگویم

از سر بستگی از بی هدفی

در قطار شب کمبود شده سرنوشتم

از دوری تو از نزدیکی جدال

در قطار شب خارجی هنوز منم

در زمان میان بیگانگان

در قطار شب خواب میبینم

از خودم از ستاره ها

در قطار شب آینده را میبینم

در آسمان در چشم تو

***

اورنگ
dec 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!