ویدئو اعتراضات دانشجویان در ٢١ و ٢٢ آذر

 دانشگاه الزهرا 22 آذر

 تظاهرات عظيم دانشجويان دانشگاه تهران -22 آذر

 .تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی در 22 آذر

 دانشگاه شیراز22 آذر

دانشكده مكانيك دانشگاه خواجه نصير22 آذر   

اونی که تقلب کرده عکسها رو پاره کرده-دانشگاه قزوین 22آذر 

 ايران و فارس و كيهان , رسانه هاي شيطان – تهران 21 آذر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!