امتناع بانك چيني ازگشايش اعتبارات تجارايراني

 امتناع بانك چيني ازگشايش اعتبارات تجارايراني آفتاب یزد : دو بانك بزرگ چيني از گشايش اعتبارات اسنادي تجار ايراني امتناع مي‌كنند. دو بانك بزرگ چيني كه اكثر تجار و بازرگانان ايراني LC‌ ‌ يا اعتبارات اسنادي خود را در اين بانك‌ها باز مي‌كنند، به تازگي و در اقدامي جالب‌توجه از بازگشايي اعتبارات اسنادي خودداري مي‌كنند. ‌دو بانك «ساختمان و مسكن» و «كشاورزي» چين در يك هفته ‌اخير به درخواست‌هاي تجار ايراني جواب رد داده اند و با تغيير رويه قبلي خود،اعتبارات اسنادي را كه تجار ‌ايراني براي خريد و واردات كالاهاي چيني به ايران تقاضا كرده‌اند را بي‌پاسخ گذاشته‌اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!