ما مطرب عشقیم، در کعبه ما جنگ رسیدن به خدا نیست

ما خسیم و خاشاک، ما مطربان و لولیان و رقاصان و فرار یان و دزدا نیم. ما ایرانی‌ نیستیم! اصل ونسب نداریم! فرهنگ و مرام نداریم! باوری نداریم! نه به خدا و نه به خوبیها! پاک بی‌ پایه و وا مانده! بی‌ ذوق و بی‌ هنر! حالا چطوری رموز رقاصی و مطربی را آموخته ایم خدا میداند.

ما لولیان عاشقیم؛ ما مطربان سلوک و غنا و اندیشه ایم؛ ما قربانیان حماقت خویشیم؛ ما قوم صاحب چراغیم،گمگشته در برهوت غفلت. و تو أی نا‌ نجیب بیگانه- بیگانه با مفهوم انسانیت و کرامت جان- چه میدانی از عصیان فرهنگی نو با وه گان لولی وش و مطربان ایران زمین؟ راستی‌ تو از فرهنگ ایرانی‌ چه میدانی؟ تو از رقص شعله‌های بیداری در ساغر اندیشه دلشده گان جوان و دلیر ایران زمین چه میدانی؟ ما را فاسد میخو انی‌؟ فساد چیست؟ فاسد کیست؟ نان محرومان را به خو نشان آغشته کردن و عزت و کرامت قوم عزیز و نجیبی را با بی‌ شرمی تمام مخدوش کردن فساد نیست اما دعوی شو ریده گان و لولیان و مطربان جوان ایران زمین برای عدالت و کرامت انسانی‌ فساد است!!!

آقای خامنه‌ای، ما لولیان و مطربان و دزدان و فاسدان و رقاصان ، مست و مدهوش و سر شا ریم از با ده‌ٔ ازلی فرهنگ والا و انسانی‌ ایرانی‌ که شکوه و عظمت ش هنوز هم مایه فخر و غرور ساکنان زمین است. و من به شما اطمینان میدهم که نسل جوان ایران‌زمین که هم اکنون سفر رجعت به گذشته و فرهنگ خویش را آغاز کرده است، در ادامه این سفر با شکو ه، شما و همه خدایان دروغین را به زباله دان تاریخ خواهد فرستاد.

بزن سازی بیا ور مطربان را

سکوت خانه را بشکن، ندا در ده‌ٔ

بیا ور لولیان را

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!