چراغ سبز مجلس رژیم برای ترويج ازدواج موقت

 چراغ سبز مجلس رژیم برای ترويج ازدواج موقت                           
—————————————————————————

 براي ترويج ازدواج موقت بايد از
کودکي در مدارس آموزش دهيم

روزنامه ابتکار: موضوع ازدواج موقت چندي
است که در جامعه بالا گرفته است و پس از
اينکه مسئولين دولتي در سالهاي اخير بارها
از اين موضوع حمايت و بر ترويج آن تاکيد مي
کردند، اينبار نهاد هاي رسمي کشور نظير
نيروي انتظامي و مجلس نيز حمايت رسمي خود
را از ازدواج موقت اعلام کردند.، با در نظر
گرفتن حمايت غالب نمايندگان مجلس از ترويج
ازدواج موقت بايد ديد که چراغ سبز مجلس را
کدام نهاد اجرايي در حوزه جامعه و جوانان
کليد خواهد زد.در اين باره عضو کميسيون
فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، ازدواج موقت را
شرعي و بلا مانع در دين اسلام دانست و گفت:
بحث ازدواج موقت در متن قرآن و در سوره نسا
آمده است و برخ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!