گاردین: تاکتیک بیشرمانه رژیم برای تحقیر جنبش دانشجوئی

روزنامه گاردین:  تاکتیک حامیان کودتاچی احمدی نژاد برای به چالش کشیدن جنبش سبز ملت ایران به واسطه پوشاندن چادر و روسری بر سر یک فعال دانشجوئی مرد (مجید توکلی)، با  ارسال تصاویری مشابه از سوی دیگر مردان ایرانی به روی وبسایت Facebook و با هدف تمسخرحرکت مذبوحانه رژیم، نتیجه معکوس داده و در نتیجه این تاکتیک رژیم خنثی شده است؛ علاوه بر این جایگاه مجید توکلی در جنبش سبز مردم ایران نیز ارتقاء یافته است.  تصاویر انتشار یافته از مجید توکلی، بسیار ناشایست و ناباورانه اند؛ از چهره شرمگین او پر واضح است که به اجبار به وی حجاب اسلامی را تحمیل کرده اند. این تصاویر تنها با هدف تمسخر یکی از سرسخت ترین منتقدان دولت کودتاچی و نامشروع احمدی نژاد، از سوی رسانه های حکومتی منتشر شده است.  همچنین منتقدان دولت، این اقدام را شاهدی بر کینه جوئی کودتاچیان و تحقیر زنان در رژیم جمهوری اسلامی می‌دانند. خبرگزاری حکومتی فارس طی گزارش خود ادعا می‌کند که … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!