یک نوحه دیگر برای محرم -عکس امام پاره شد

شیعیان ماتم سرا عکس امام پاره شده

آن امام شیعیان تحقیرو بیچاره شده 

عکس امام پاره شد(۲ بار)

زلیل و بیچاره شد(۲ بار) 

ما سینه زنانیم ‌از جان بی‌ خبر

عشق خمینی زده ما را به سر

عکس امام پاره شد(۲ بار)

زلیل و بیچاره شد(۲ بار)

عکس  امام امّت

پاره تو دست ملت 

 هر دو جناح و دسته

امروز ماتم نشسته

 عکس امام پاره شد(۲ بار)

زلیل و بیچاره شد(۲ بار)

خونه شون ماتم سرا شد

سید علی‌ صاحب عزا شد

 خونه شون ماتم سرا شد

‌احمدی صاحب عزا شد

  عکس امام پاره شد(۲ بار)

زلیل و بیچاره شد(۲ بار) 

خونه شون ماتم سرا

خاتمی صاحب عزا شد

خونه شون ماتم سرا شد

میرحسین صاحب عزا شد 

  

عکس امام پاره شد(۲ بار)

زلیل و بیچاره شد(۲ بار) 

 امام که با یه امضا

کشت اونهمه جوونا

عکسش برفت  رو آتش

همگی‌‌ سوختن ز داغش

عکس امام پاره شد(۲ بار)

زلیل و بیچاره شد(۲ بار)

 آفرین بر این جوانان کین کنند

با امام و دین او همچین کنند

عکس امام پاره شد(۲ بار)

زلیل و بیچاره شد(۲ بار)

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!