تغييرات آب و هوايی مانند بمب ساعتی است


( تغييرات آب و هوايی مانند بمب ساعتی است   )

                           2009.12.16 13:44:45

—————————————————————————

به گزارش خبرگزاري فرانسه از کپنهاگ، یک
گزارشگر سازمان ملل متحد امروز هشدار داد
تغييرات آب و هوايي به مثابه بمب ساعتي
براي امنيت غذايي در جهاني است که بيش از
يک ميليارد گرسنه دارد.

اُليويه دو شوته گزارشگر سازمان ملل در
امور غذايي روز چهارشنبه دو روز مانده به
پايان اجلاس آب و هوايي کپنهاگ از حکومتها
خواست که در تدوين سياستهاي زيست محيطي
مبتني بر حقوق بشر و جلوگيري از وخامت
غذايي در جهان عجله کنند.

به گفته وی تاثير تغييرات آب و هوايي در
برخي کشورهاي بسيار فقير و بويژه آسيب
پذير شديدتر خواهد بود.

بر اساس اخرين گزارش برنامه غذايي جهان،
به علت تغييرات آب و هوايي شمار افرادي که
با خطر گرسنگي روبرو هستند تا سال 2050 از ده
درصد به… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!