احمد آقا را کی کشت

چنین گفت رهبر به احمد خمار

مکن دست خود توی سوراخ مار

ترا بود روزی پدر را امام

کنون این منم رهبر خاص و عام

تو سگ طوله آرام باید شوی

به فرمان ما رام باید شوی

تو را بود روزی پدر را امام

کنون این منم رهبر خاص و عام

بدو گفت ای رهبر خامسر

نگارم کنون خاطرات پدر

اگر شر خود را زسر کم کنی

به تعظیم بر ما کمر خم کنی

ترا بخشم و قدر دانی کنم

از این انقلاب پاسبانی کنم

وگر نه نویسم که این رهبری

بخورد از امام چند بار تو سری

بدو گفت آن رهبر خامسر

که سگ طوله بد تر بود از پدر

یقینا که این احمد آقا خمار

بود یادگار همان پیر هار

چنانش بکوبم چماق توی سر

که از او نماند نشان و اثر

این شعر زمانی‌ که احمد خمینی به قتل رسید سروده شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!