افشاگری یک بسیجی پناهنده در کانال چهار تلویزیون انگلستان


 از تعویض صندوق های رای تا تجاوز در کانتکس

                         
—————————————————————————

سایت روز: بعد از ظهر چهارشنبه در پربینده
ترین زمان ها، در برنامه خبری کانال چهار
تلویزیون بریتانیا که جان اسنو برنامه ساز
مشهور انگلیسی مسئولیت آن را به عهده
دارد،  مصاحبه لیندسی هیلسوم  با یک بسیجی
ایرانی  پخش شد، بدون آنکه چهره وی به وضوح
نشان داده شود. این بسیجی که به تازگی از
کشور گریخته است و  نامش محفوظ مانده در
حالیکه در طول برنامه می گریست، از تغییر
صندوق های رای، تجاوزها و کشتار معترضان و
بدرفتاری با آنان در زندان پرده برداشت و
گفت هم دنیایم را از دست داده ام و هم دینم
را.

این بسیجی که متن کامل گفته هایش در وبسایت
کانال چهار  آمده به نوشته مصاحبه کننده
کانال چهار  پشیمان از کارهائی است که به
عنوان بسیجی فدائی رهبر انجام داده . به… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!