احمدی نژاد: گروهي را مامور کردم که خسارت جنگ جهانی دوم را محاسبه کنند

ييس جمهوري تصريح کرد: ما خسارات وارده از جنگ جهاني دوم را مطالبه مي کنيم و من گروهي را مامور کرده ام که اين خسارت را محاسبه کنند و بزودي هم طي نامه اي به دبير کل سازمان ملل خواهم خواست که خسارت وارده به ايران در جنگ جهاني دوم پرداخت شود.

احمدي نژاد که در هتل محل اقامتش با سردبيران و مديران رسانه هاي دانمارکي سخن مي گفت، يادآورد شد که سه کشور فاتح جنگ جهاني دوم ،يعني آمريکا شوروي و انگليس، از خاک ايران و امکانات ايران استفاده و اين جنگ را به نفع خود تمام کردند.

وي افزود: در اين دوره مردم ايران تحت فشارهاي زيادي قرار گرفتند و خسارات فراواني به ايران وارد شد اما هيچ غرامتي به ايران پرداخت نشد.

البته اين سه کشور بعد از جنگ جهاني دوم خسارات وارده به کشورهايشان را مطالبه و دريافت کردند. احمدي نژاد گفت: نه تنها به ايران خسارتي پرداخت نشد، بلکه وقتي 10 سال بعد مردم براي ملي شدن صنعت نفت قيام کردند، آمريکايي ها با کودتا نف… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!