شعرخوانی ه. ا. سایه در لندن

 شعرخوانی و صحبت ه.ا.سایه در لندن-دانشگاه سواس، 2009

قسمت اول:

قسمت دوم، ارغوان:

قسمت سوم:

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!