بگو

بگو این راه بکجا میرود
 

غبار این قافله بچشم کی میرود
 

تن خسته                                        روح شاد
 

مغز بسته                                   قلب پاک
   

بگو این شعر از کجا می آید
 

اشک سرما از کجا می بارد
 

چشم خواب آلود                   آه مفلوک
 

دست  فرسوده                       حرف پوک
   

بگو چه خبر از آن دشت سبز
 

میرسد تا عرش تپش نبض
 

تشویش هیات                  ترک دل
 

شبه کشتیِی              نشسته به گِل
   

بگواین  فردای ما کجاست
 

امروز نبردی آشناست
 

راهی جدید          دوندهی در عمق طول
 

پشتکار یار                کوهی برای غول
    

بگواین آتش چرا هنوز می سوزد
 

گفتار و کردار کی به پندار می دوزد
 

شعله سرخ               سبزی برگ
 

راهی سپید                سیاهی مرگ
 

اورنگ
 dec 2009
 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!