هواداران احمدی نژاد در اروپا را بشناسیم(فیلم را ببیند

سفارت رژیم کودتا در کپنهاک از مدتها قبل برای اینکه نشان دهد که همه ایرانیان ساکن دانمارک مخالف رژیم آنان نیستند ،دست به دامن لبنانی ها و ایرانی ها مزدوراز سراسر اروپا زد و با صرف هزینه بسیار زیاد حدود 50 نفر را به محل هتل اقامت احمدی نژاد آوردند .در حالی که در سرمای 15 درجه زیر صفر و در هوای طوفانی درست در مقابل محل کنفرانس ، ایرانیان مخالف یک صد فریاد می زدند «قاتل بیرون » ، «مرگ بر دیکتاتور » و «حکومت زن ستیز نمی خواهیم »و…به قول مینا یکی از کاربران ایران گلوبال که نوشت :« ای بابا اگه احمدی نژاد فقط کارکنان سفارتخانه های ایران در اروپا وخانواده هاشان را جمع میکرد حتما ده برابر این میشد. چه رسد به جیره خواران لبنانی و غیره. پیداست جیره خوران هم فهمیدند اخر کاراست .»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!