کشته شدگان جنگ دوم جهاني در راه طاغوت جنگيدند و همه فراموش شدند

شدگان جنگ دوم جهاني در راه طاغوت جنگيدند و همه فراموش شدند.چون ارتباطي با امام و انسان کامل نداشتند.انقلاب ما سي سال است که مانده است. دشمنان ما سي سال قبل در پله صدم بودند و ما در پله دوم. اما الان به فضل الهي ما در پله دويستم هستيم و آنها در پله دوم.

http://www.irannegah.com/Video.aspx?id=1457

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!