کی بود که اشتباه کرد – جواب به خامنه ای

کی‌ بود که اشتباه کرد

خطا توی این راه کرد

زندگی‌ چند هزار

با یک امضا تباه کرد

بچه سیزده ساله

یا چند زن حامله

گذاشت کنار دیوار

گلوله کرد حواله

یادت میاد بی‌ پدر

که میگفت اون خیره سر

قبرستونو آباد کرد

اون پدرو اون پسر

شنیدی زر زر را را

زر زر اون آقا را

حالا تمام کویر

گشته بهشت زهرا

توی بهشت زهرا

تو قبرستون تو صحرا

کی‌ بود که روز اول

کج گذاشت سنگ بنا را

در پایه و در اساس

امامتون در خطاس

دم خروس را ببینن

 نگوبه حضرت عباس

اگر خدا عادله

ضد یه مشت قاتله

هم آقا هم سید علی‌

حکومتش باطله

اگر خدا بخشنده است

یک خالق سازنده است

بین جنایت کارا

امام بد جور بازنده است

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!