گزارش تصویری از استقبال از احمدینژاد در شیراز/برخورد بسیج با مردم

در عکس های زیر پارچه نوشته‌ای
می‌بیند که اطلاع‌رسانی مستقیم مردم به احمدی‌نژاد است از سوی کارکنان
ITI، که همانگونه که در عکس دوم می‌بینید پارچه نوشته‌ها از سوی برادران
بسیجی به زیر کشیده می‌شود. عکس‌های بعدی شمار جمعیت استقبال کننده از
احمدی‌نژاد را نشان می‌دهد. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!