ارزوی عجیب

پسری با چشم های تنها و اوای

تنهایی دختر و ساز دهنی اش

لبهای داغ و خیس و بوسیده هر دو

مشتاق بوسه های عمیق و ارام

ارامش اغوش گرفتن در سکوت

کلمات بی اشتیاق به امدن

عاشق و معشوق داغ و خسته

تنهای تنها با هم در خلوت تنهایی

سکوت و نفس ها و انگشتها

روی بدن های خیس و پرحرارت

هر لحظه اماده بوسه های گرم و ارام

……………

پسری با چشم های تنها و اوای

تنهایی دختر در سکوت دفترش

حرارت لب های پسر روی لبانش

ارزوی عجیبی نیست

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!