تجارت اعضای بدن انسان در زندانهای جمهوری اسلامی

گزارشی از تجارت اعضای بدن انسان در زندانهای جمهوری اسلامی استفاده جمهوری اسلامی از زندانیان همچون قطعات یدکی انسان ،تاکنون گزارشات مستندی از شکنجه های بدنی ،انفرادیهای طویل المدت غیر قانونی ،مرکهای مشکوک که بسیار از آنها بر اثر ضربات باتون و چوب رخ می دهد و همچنین آمار بالای خوکشی بدلیل شرایط سخت زندان رجائی شهر کرج منتشر شده است. اما این یکی دیگر اوج رذالت و دشمنی با بشریت است .مدارک مستندی در بارۀ تجارت اعضای بدن انسان توسط مسئولین قوۀ قضائیه و سازمان زندانها در دست است که یکی از آنها در ذیل این نامه منتشر می نمایم .طی این سند که مربوط به سال 1384 خورشیدی می باشد . ریاست زندان علی حاج کاظم و سایر مسئولین سازمان زندانها و قوۀ قضائیه ادعا می کنند کلیه فردی بنام افشین کریمی را بصورت اشتباه بیرون آورده اند. در صورتی که نام فردی که کلیه افشین کریمی در بیمارستان مدنی کرج به وی پیوند شده موجود است. طی این سند مدیران سازمان زندا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!