خائن کیست؟

بعضی از جوانان ما جگر شیر دارند آن ها میدانند که بعد از هر اقدامی ممکن است از کجا سر در آورند. اگر تنها یکساعت در زندان به سر برده باشید ، مفهوم انفرادی و شکنجه های قرون وسطائی بیشتر برایتان مفهوم میشود. این شکوفه ها ی آزادی و آزادگی به ما نشان میدهند که این جنبش را سر آرامش نیست و تا سقوط حکومت دجالان ادامه خواهد یافت.  امروزه مشکل اصلی جامعه مدنی ایران اهالی روستاها هستند. اینک تقریبا اکثریت عظیمی از جمعیت شهر نشین پی برده اند که با ساختار فعلی حکومت آینده ای بس تیره و تار خواهند داشت. اما جامعه روستائی که هنوز متحول نشده است هنوز از آخوند آبشخور دارد و همینانند که با حقوق های بالا چماق بدست میشوند و خار چشم مردم میگردند . ولی دیگر ملت روشن شده و تن به تیرگی نمی دهد.هر زبانی که توسط جمهوری اسلامی بریده میشود، ده هزاز زبان دیگر در کنار آن گویا میشودخائن کیست؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!