سخنان فاطمه رجبی درمورد خودش و همسر سعید امامی

 سخنان فاطمه رجبی درمورد خودش و همسر سعید امامی

                           2009.12.23 11:28:02

—————————————————————————

جهان نیوز: فاطمه رجبی در گفتگو با
خبرآنلاین می گوید که نگاه برخی
اصولگرایان به رقابت با اصلاح طلبان به
نوعی است که گویی وطن را به مناقصه گذاشته
اند و در شرایط فعلی تفاوتی بین اندیشه های
اصولگرایی و اصلاح طلبی به عنوان دیدگاه
بنیادی وجود ندارد و هر دو به فکر کنار زدن
رقیب و در اختیار گرفتن قدرت هستند.

فاطمه رجبی در خصوص انتقاداتش از برخی از
چهره های قدیمی نظام که بعضا بسیار هم صریح
به نظر می رسد می گوید: «من کینه شخصی با
هیچ‌کسی ندارم و هیچ ارتباط و طلبی هم از
حکومت احساس نکرده و جایگاهی هم
نمی‌خواهم، زیرا من بیرون کار نمی‌کنم که
بخواهم جایی را بگیرم و دنبال قدرتی باشم.
من یک زن خانه‌دار هستم و واقعاً
آسوده‌طلبی و عافیت‌ط… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!