قدرتهای جهانی درباره مسأله هسته ای ایران از طریق تلفن رایزنی کردند

11:30GMT—6:30AM/EST

واشنگتن، 23 دسامبر (تلویزیون واشنگتن)— مقامات ارشد شش قدرت جهانی، روز سه شنبه درباره مسأله هستهای ایران و گامهای
بعدی در صورت بی اعتنائی ایر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!