بانک مرکزی اسکناسهای شعار نوشته را فاقد اعتبار اعلام می کند

روز پنجشنبه، 24 دسامبر (3 دی)، ابراهیم درویشی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی ایران، در مصاحبه با رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت که “اسکناس هایی که بر روی آنها نوشته، مهر یا هرگونه علامت اضافی وجود داشته باشد از هفدهم دی اعتبار ندارد.”آقای درویشی از دارندگان اسکناس های مخدوش شده خواست تا هرچه سریعتر به شعبه های بانک ملی مراجعه و اسکناس های خود را تعویض کنند.

وی از مردم و کسبه خواست با پایان اعتبار این قبیل اسکناس ها در روز 17 دی، از پذیرش اسکناس هایی که “روی آنها نوشته اضافه وجود دارد” خودداری ورزند.

در ایران از طریق اسکناس، با شعارها و دیدگاه های سیاسی مخالفان دولت آشنا می شوند. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!