روزنامه واشنگتن پست: خیزش مردم ایران را بزرگترین رویداد سال 2009


 واشنگتن پست: خيزش مردم ايران؛ بزرگترين رویداد سال

                           2009.12.24 11:21:31

—————————————————————————

روزنامه واشنگتن پست، خیزش مردم
ایران را بزرگترین رویداد سال 2009 دانست و
نوشت، ديكتاتورى ولايت فقيه خامنه اى
از هميشه ضعيف تر به نظر می رسد.

این روزنامه نوشت، احمدى نژاد روز سه
شنبه مدعى شد دولتش ده برابر قويتر از
سال گذشته است. اما باید گفت احمدى نژاد
زياد حرف مى زند، اگر معيار قدرت يک رژيم
حمايت مردمى باشد، ديكتاتورى ولايت فقيه
خامنه اى كه احمدى نژاد گماشته آن است،
از هميشه ضعيف تر است.

واشنگتن پست نوشت، افاضات احمدى نژاد
همزمان بود با سرازير شدن صدها هزار تن از
مخالفان رژيم به خيابانهاى شهر قم كه در
مراسم آیت الله منتظرى فرياد مى زدند :
ديكتاتور اين آخرين پيام است.

این روزنامه خيزش مردم اير… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!