«آقایان از مراسم آیتالله منتظری عصبانی هستند»

چرا به نظر شما از برگزاری مراسم و گردهمایی دیگر مردم برای بزرگداشت آیت‌الله منتظری جلوگیری می‌شود؟

آقایان از شرکت خیره کننده مردم در تشییع پیکر آیت الله منتظری عصبانی هستند و پیش‌بینی هم نمی کردند این تعداد از مردم حضور پیدا کنند. برای همین هم در روزنامه‌هایشان نوشته‌اند که پنج هزار نفر بیشتر در روز دوشنبه نیامده بودند. همین طور شعارهای سر داده شده و همراهی مردم با آن طوری بود که نیروهایی که آورده بودند، همه تحت الشعاع موج جمعیت مردم قرار گرفتند و در آن جمعیت و شعارها محو شدند. مردم در همان لحظه‌های اولیه صبح دوشنبه، بلندگوهای آقایان را گرفتند و خرد کردند و در واقع نگذاشتند مراسم تشییع مصادره شود.

وضعیت آیت الله منتظری در چندماه گذشته با توجه به اوضاع عمومی کشور چگونه بود؟

به شدت نگران بودند. دائم غصه می خورد که با رای مردم چنان کردند. در آخرین دیدار با معلمان، جمعی از آنها از آقای منتظ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!