تايمز لندن، ندا آقا سلطان را بعنوان شخص سال ٢٠٠٩ انتخاب کرد

روزنامه تايمز چاپ لندن يک زن ايرانی را که در ناآرامی های بعد از انتخابات ٢٢ خرداد ماه رياست جمهوری اسلامی کشته شد، بعنوان «شخص سال» انتخاب کرده است.

تايمزِ لندن امروز، شنبه، اعلام کرد که ندا آقا سلطان سمبل جهانی «سبعيت رژيم اسلامی و شجاعت چشمگير اپوزيسيون ايران در منطقه ای شده است که ديگر ملت ها به راحتی تسليم سرکوب دولت های استبدادی ميشوند.»

ندا آقا سلطان در تظاهراتی که پس از انتخاب مجدد مورد مناقشه ی محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری اسلامی ايران برپا شده بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. در آن روز هزاران نفر از حاميان اپوزيسيون که ميگفتند در انتخابات تقلب شده است، به خيابانها سرازير شده بودند. مرگ ندا آقا سلطان که بر روی نوار ويديو ضبط شده بود به سراسر جهان مخابره شد.

معترضان می گويند که ندا آقا سلطان توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی هنگام سرکوب تظاهرات، کشته شده است.

تايمزِ لندن روز شنبه اعل… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!