مکالمات بیسیمی دژخیمان رژیم

.

سردار رادان:  صادق، صادق.  صادق خسته نباشی.  صادق کجائی؟
صادق:  جماران، جماران.
سردار رادان:  چه خبره؟
صادق:  خاتمی داره سخنرانی می کنه.
سردار رادان:  لت و پارشون کن.  نذار حرف بزنه.  لت و پارش کن.
صادق:  چشم، چشم.  می زنیم.  شکستیم، شیشه شکستیم، پنجره، پنجره…
سردار رادان:  مشاءالله!  سریع، سریع.  جمعشون کن.  محاصره کن.  بزنشون، بزنشون.  گارد ویژه الان می رسه.
صادق:  چشم، چشم.
سردار رادان:  با پاره آجر بزن تو سرشون.  حمله کن به تریبون.  نذار حرف بزنه.  با زنجیر بزنشون.
صادق:  شعار می دن.
سردار رادان:  چی می گن؟
صادق:  مرگ بر خامنه ای.
سردار رادان:  مرگ بر خودشون.  دیگه چی می گن؟
صادق:  ابوالفضل علمدار، کروبی رو نگه دار.
سردار رادان:  ابوالفضل با ماست.  دیگه چی می گن؟
صادق:  موسوی پاینده باد.
سردار رادان:  بکششون به باد دشنام.  صادق، صادق، دیگه چی می گن؟ 
صادق:  گارد ویژه رسید.
سردار رادان:  خُوب حالا با چماق و باتون به حسابشون می رسیم تا دیگه شعار ندن.  صادق، صادق…
صادق:  بله، بله.
سردار رادان:  خُوب تو دیگه کاریت نباشه.  برو ولیعصر، ولیعصر.
*
سردار رادان:  صادق کجائی؟
صادق:  تو یه اتوبوس.
سردار رادان:  تو اتوبوس چکار می کنی؟
صادق:  موتورمو آتیش زدن.
سردار رادان:  این صداها چیه؟
صادق:  یه پیرزنه داره شعار می ده.
سردار رادان:  بزنش، بزنش.  چی می گه.
صادق:  مگه ندا زنده ست.
سردار رادان:  نه بابا کشتیمش.  بزنش، بزنش.
صادق:  پیرزنه.  مسافرین هم دارن شعار می دن.
سردار رادان:  چی می گن؟
صادق:  پیرزنه داره می گه یا حسین، میر حسین؛ مسافرین هم تکرار می کنن.
سردار رادان:  بزن تو سرش.  بزن کفلشو بشکن.  بزن لگن خاصرهشو خُرد کن.  بزنش، بزنش، بزنش مؤمن.
صادق:  نمی شه، نمی شه.  مردم نمی ذارن.  نمی شه.
سردار رادان:  بزن کفلشو بشکن.  بزن لت و پارشون کن. 
صادق:  نمی شه، نمی شه.
سردار رادان:  خُوب هر چه سریعتر خودتو برسون ولیعصر.  سریع، سریعتر، معطل نکن.  اونجا بسیجی ها کمکت می کنند.
*
سردار رادان:  بزن لت و پار کن.  هر پای شکسته یه ثواب.  هر کُشته یه غرفه تو بهشت.  بزن لت و پار کن.  خودم کلید غرفه می دم.  امام منتظره.  بزن، بزن. 
صادق:  میگن یا حسین.
سردار رادان:  نه بابا!  حسین با ماست.  بزنشون، بزنشون.
صادق:  می گن خامنه ای یزیده.
سردار رادان:  نه بابا!  خامنه ای رهبر ماست.  شخصاً کلید بهشت می ده.
صادق:  می گن خامنه ای یزید شد، یزید رو سفید شد.
سردار رادان:  کهریزکی شون کن.  حامله شون کن.  ثواب داره.  صد در دنیا، هزار در آخرت.  حلاله، حلاله.  حامله شون کن.  
صادق:  می گن یا حضرت عباس، یزید بهتر از اینهاس.
سردار رادان:  نه بابا!  ما خودمون حسینیم.  اونا یزیدن.  مگه موتورتو آتیش نزدن؟  یزیدی ها موتور آتیش می زنن.  بزنشون.  کهریزکی شون کن.
صادق:  صدات ضعیفه.  چی؟
سردار رادان:  بزنشون.  پاشونو بشکن.  برای هر پا یه مدال انثار.  برای هر کشته یه غرفه تو بهشت.  می گم بیشتر تو بهشت بهت باکره بدن.  چند تا می خوای؟
صادق:  صدات ضعیفه.  چی؟ 
سردار رادان:  چند تا باکره می خوای؟
صادق:  صدات ضعیفه.  چی؟ 
سردار رادان:  باکره، چند تا؟
صادق:  خاک اره!
سردار رادان:  نه بابا!  دلت چند تا کُس میخواد؟
صادق:  کُس!  هفتاد تا، هفتاد تا!
سردار رادان:  مشاءالله تا حرف کُس شد خُوب گُوشت باز شد.  بزن بکش، می گم تو بهشت میلیونها میلیون بهت کُس بدن.
صادق:  صدات خُوب میاد.  میلیونها میلیون!  یعنی حداقل یه تریلیون؟
سردار رادان:  آره بابا!  یه تریلیون که چیزی نیست.  می گم بیشتر بهت بدن.
صادق:  باشه، باشه، می زنم.  یادت نره.
سردار رادان:  مشاءالله، مشاءالله!  سریع جمعشون کن.

http://www.youtube.com/watch?v=Xg0Qkn30QYA&feature=player_embedded

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!