دنیا میچرخد

دنیا میچرخد

و من میلرزم در صبح سرد تاریک

نور میرسد از روزنه هائی باریک

یکا یک خسته از دیگری

دنیا میچرخد

و من شیفته موی تو أم

بدنبال شمار مژگان تو أم

یکا یک با عشقی از دیگری

دنیا میچرخد

و لحظه ها رهگذرند بیخبر و نحیف

قطره های باران میرسند خفیف

یکا یک پس از دیگری

دنیا میچرخد

و نیست کسی منتظر ما در این راه

موی سپیدی میبینم گاه به گاه

یکا یک پس از دیگری

دنیا میچرخد

و همه آفاق دوباره شد ه ستیز وجفا

جنگ و جدال فریاد و غوغا

یکا یک پشت به پشت دیگری

دنیا میچرخد

و پیروزی ما میرسد از این بیداد

از ان ماهمیشه این بود چه مرگ چه میلاد

یکا یک با هم بدنبال دیگری

اورنگ

dec 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!