سردار یاردانقلی

دستگرمی این چند سطر فراز از فرمایشات باجناق رئیس جمهور دلبند جناب سردار سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نظام مقدس و صد البته پر برکت را حظ بصر بفرمایید و بعد از آن عرض کوچکی در قالب پرسش.

” دیگر دوره مدارا تمام شده است و هر کس در تظاهرات های غیرقانونی شرکت کند، با وی برخورد شدیدتری در مقایسه با گذشته خواهد شد.

در تهران، تلاش پلیس برای مقابله با جریانات اغتشاشگر، بر مبنای خشونت حداقلی بود. دیگر با دستگیر شدگان این حادثه و حوادث احتمالی آینده، همچون سابق مدارا نمی شود و تا زمانی که ثابت نشود که دستگیر شدگان جزو افراد مخرب و اغتشاشگر نیستند، در بازداشت هستند.

سردادن شعارهای ساختارشکن جرم و با اینگونه افراد که عملشان محاربه است، برخورد قاطع خواهد شد.”

عرض پرسش مآب ذکر شده از این قرار است که این هارت و هورت نیمچه حکومت نظامی گونه و صدور فتوای دینی “محاربه” که جزایش قتل است مگر در کنار تجاوز جنسی به مرد و زن و کودک ایرانی و تعزیرشان که همان شکنجه به لفظ انیرانی است در این سی سال در جمهوری پر برکت جاری و ساری نبوده؟

مگر تحت قیمومیت قاعد اعظم، بزرگ امام امامان، خمینی کبیر و جانشین برحقش خدایگان علی آقا خامنه ای به جز این مردم ایران دیده و چشیده اند که حالا سردار یاردانقلی تهدید به آن کار دیگر میکند؟

از صدر تا ذیل حضرات جمهوری پر برکت کدام کژی و پلشتی نکرده ای برای روز مبادایشان باقی گذاشته اند؟

http://www.iribnews.ir/Default.aspx?Page=MainConte…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!