بی فايده بودن بمب اتمی برای رژیم ولآیت فقیه

تو دانی چه آمد سر شوَروی؟
که اصرار میکرد بر کجروی
چو تاریخ و وقت مقرّر رسید
نظامش ز گیتی یهو وَر پرید
هیولای بمب اتم، هیدروژن
جواسیس کِی جی بی از انس و جن
نیامد بکار بدان ذرّه ای
چو پنداشتند مردمان برّه ای
به اصحاب دستار* بَر این خبر
که بمب اتم می نداتان ظفر
که عصر کنون عصر اینترنت است
کلاف رژیمهای زورگو پـِـت**است

صاحبان عمّامه *
آشفته **

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!