زمینه‌چینی برای تکرار اعدام‌های ۶۷ با اجرای پروژه‌ی محارب‌سازی

پروژه ی محارب سازی وقتی شکل گرفت که حاکمیت به خوبی دریافت که قادر به دستگیری میر حسین موسوی و مهدی کروبی نیست. چرا که در صورت دستگیری، گیریم که با نظامی‌گری توانست مردم را ساکت کند چگونه آنان را محاکمه کند؟ آیا می‌تواند باز هم دادگاه‌های علنی نمایشی برگزار کند و به موسوی و کروبی اجازه دهد تا ناگفته‌های‌شان را بگویند و هزینه‌های جبران نا پذیری را برای خود به بار آورد؟ یا حتی با برگزار کردن دادگاه غیر علنی آیا موسوی و کروبی مهره‌های ساده‌ای هستند که مثلا با زور و شکنجه یا رفتار رحیمانه آن ها را منقلب کند؟ پس تنها راه باقی مانده برای خروج از بحران (به سبک حاکمیت) حذف جنبش و سران آن بدون برگزاری دادگاه، با اتهام محاربه است. که متاسفانه زمینه چینی‌ها برای اجرای آنهمانطور که پیش‌تر اشاره شد به شدت در حال افزایش است. اگر بازهم به قسمت آخر حرف آقای جنتی دقیق شویم زمانی که میگوید کسانی‌که سکوت کنند مسوولند به نیکی در می‌یا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!