قشر فقیر اولین استقبال ‌کننده از ازدواج موقت


 قشر فقیر اولین استقبال ‌کننده از ازدواج موقت

                           2010.01.03 10:04:01

—————————————————————————

ایلنا: عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق
کودکان گفت: متاسفانه خانواده‌های فقیر
اولین قشر استقبال‌کننده از ازدواج‌های
موقت فرزندان خود هستند و به همین دلیل
آسیب‌های ناشی از این معضل برای کشور
بسیار خطرناک است.

جاوید سبحانی با اشاره به ازدواج موقت
دانش‌آموزان دبیرستانی و رواج آن در سطح
جامعه تاکید کرد: متاسفانه اغلب
ازدواج‌هایی که در سنین پایین صورت
می‌گیرد به طلاق منجر می‌شود به این دلیل
که پیچیدگی مناسبات اجتماعی و فشارهای
اجتماعی خارج از نهاد خانواده زیاد بوده و
هر چه سن فرد پایین‌تر باشد، احتمال
پایداری زندگی آنها نیز کمتر است.

او افزود: هر نوع ازدواجی «چه موقت و چه
دائم»‌ که در سنین پائین و زمانی که فرد از
ن… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!