Bahai Human Rights month Dey week 2

صبح یکشنبه 14 دی ماه نیروهای امنیتی اقدام به بازداشتهای گسترده 13 تن از بهاییان در تهران نمودند.

بابک مبشر،لوا خانجانی( مبشر)، آرتین غضنفری، ژینوس سبحانی( غضنفری)، نسیم بیگلری، پیام فناییان، نسیم فناییان( همسر پیام فناییان)، زاوش شادمهر، ابراهیم شادمهر، فرید روحانی، احمد روحانی، نگار ثابت، نیکاو هویدایی و همسرش توسط این مامورین دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتند.
در این میان بابک مبشر شب قبل در 12 دی ماه به وسیله ماموران اطلاعات بازداشت شد و همسرش لوا خانجانی(نوه جمال الدین خانجانی یکی ازیاران ایران که نزدیک به 20 ماه با شرایط توان فرسا و بدون حکم در اوین به سر می برد) صبح روز 13 دی ماه به همراه 12 بهایی دیگر، احضار و روانه زندان اوین گردید.
طی همان روز 4 نفر از ایشان به نامهای نگار ث…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!