آدمکشان حرفه ای حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی وترور مردم ایران

 عکس؛ ابوناصر و ابوحسین در حال شلیک بسوی مردم ایران

                           2010.01.04 13:07:47

—————————————————————————

تروریستها و آدمکشان حرفه ای حزب الله
لبنان، حماس، جهاد اسلامی و برخی دیگر از
تروریستهای عرب، دوش بدوش مزدوران
پاسدار، نیروهای گارد ویژه، لباس شخصی،
بسیجی و دیگر نیروهای سرکوبگر رژیم، در
کشتار و سرکوب مردم ایران حضور دارند.

src=”http://www.iranpressnews.com/source/images/01/mozdoor%20khareji.jpg“>

—————————————————————————

Link: http://www.iranpressnews.com/source/070818.htm

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!