بایست برای همه مردم ایران کار کنیم و نه قشر مخصوصی.

دیروز با یک دوست صحبت میکردم. وی خیلی مذهبی و موافق است. باهم میگفتیم که اگر واقعا تمام مردم با افکار متفاوت و دین ها و روش های گوناگون اگر همه دلشان برای ایران بطپد و ایران دوست و مردم دوست باشد در این هدف بایست همه ایرانیان با هم متحد باشند مگر آن دسته ای که تنهابرای منافع خصوصی خود کار میکنند و تنها بفکر دزدی و هیزی و جمع مال از راه نامشروع هستند.

خوب یک جوان ممکن است که یک روز کمونیست باشد و یک روز دیگر در اثر معاشرت با مذهبی ها مذهبی دو آتشه بشود و یا ممکن است در اثر مطالعه مثلا به یک مرام دیگری گرایش پیدا کند. ما مردم در اثر محیط و دانش و معاشرت ها ممکن است براحتی تغییر روش و تغییر عقیده بدهیم.

مثلا شاگردان من خیلی شاه دوست بودند ولی کمی بعد در اثر معاشرت و بحث هایی با کمونیست ها حالا از آن روش حمایت میکردند و بالاخره همین کمونیست های دو آتشه ناگهای مذهبی های دو آتشه شدند و بعد هم سر از آمریکا کاپیتالیست در آوردند و برای خودشان کسب وکاری در آمریکا تهیه دیدند و خودشان جز همان سیستمی شدند که روزی با آن مخالف بودند. پس سرکوب جوانان به بهانه اینکه دنبال ایده ای رفته اند کاری درست نیست. زیرا ممکن است که براحتی در اثر مطالعه دست از آن گروه بردارند و به گروهی دیگر متمایل شوند. 

تا مادامیکه انسان برای کسب روزی خود بکارهای ناشایست و خیانت دست نزند. بایست آزاد باشد. آن عده ای نا هنجار هستند که برای گرفتن منافع بیشتر و کسب ثروتهای نجومی بکار خیانت دست میزنند و با وارد کردن مواد مخدر و خیانت به مردم برای خود کسب مال و منال میکنند. و یا با دزدی و فساد و گرفتن رشوه های سطح بالا به یک ملت و به یک گروه خیانت میکنند.

متاسفانه فشار زندگی و کمبود درآمد عده ای را هم ناخواسته ممکن است که به فساد و دزدی بکشاند. کسی که برای حداقل گذران زندگی مجبور به دزدی میشود با کسی که برای دزدیدن میلیاردها دلار نقشه کشی و طراحی میکند فرق دارد. بهر حال کسی که برای حتی شکم سیر کردن خود ناچار میشود که ملتی را بباد دهد. کارش قابل بخشش نیست. مثلا کسی که مجبور باشد از راه معتاد کردن جوانان خود را سیر کند بهتر است که از گرسنگی از بین برود.  زیرا کار وی با نابودی دیگران همراه است.

صرف احتیاج شدید نبایست انسان را بکارهایی وادارد که زیان فوق عاده به جامعه میرساند. تا نظر شما چه باشد. و شاید بتوان جلوی این تمامیت خواهی ها و این خود خواهی ها را گرفت و همه با هم برای یک منظور مشترک که همانا پیشرفت ایران و ایرانی است با هم متحد و مشترک باشیم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!