شلیک به سنگ قبر ندا

باردیگر عوامل رژیم دیکتاتوری اسلامی ایران به ندا شلیک کردند! این عمل وقیحانه حاکی از آن است که آنان حتی از پیکر بی جان او هم میهراسند…ندا هرگز نرفته! بلکه در میان همه ما روئیده است

sabzarman.blogspot

Also, in this link you can hear Neda’s name being provoked by protesters

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!