هیولای بمب اتم

تو دانی چه آمد سر شورَوی؟
که اصرار میکرد بر کجروی

چو تاریخ و وقت مقرّر رسید
نظامش ز گیتی یهو وَر پرید

هیولای بمب اتم، هیدروژن
جواسیس کِی جی بی از انس و جن

نیامد بکار بدان زرّه ای
چو پنداشتند مردمان برّه ای

به اصحاب دستار* بَر این خبر
که بمب اتم می نداتان ظفر

که عصر کنون عصر اینترنت است
کلاف رژیمهای زورگو پـِـت**است

== == ==

صاحبان عمّامه*
آشفته**

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!