مصرف سوخت توپولف روسی دو برابر هواپيماهای مشابه


 مصرف سوخت توپولف روسی دو برابر هواپيماهای مشابه

                           2010.01.06 13:50:18

—————————————————————————

: مصرف سوخت هواپيماي توپولف
تقريباً دو برابر هواپيماهاي مشابه است که
اين لزوم دقت بيشتر شرکت هاي هواپيمايي
براي انتخاب هواپيماها به لحاظ اقتصادي را
افزايش مي دهد.
رضا نخجواني با بيان اينکه هزينه هاي
هواپيماها هزينه هاي سنگيني است، به مهر
گفت؛ احتمال قاچاق به آن صورتي که در حمل و
نقل زميني اتفاق مي افتد، در حمل و نقل
هوايي بعيد به نظر مي رسد. معاون وزير راه و
ترابري با اشاره به اينکه ميزان سوختي که
به هواپيماها داده مي شود، براساس نياز
آنها است، افزود؛ در صورتي که مصاديقي
براي قاچاق سوخت پيدا شود، به شدت با آن
برخورد خواهد شد.

وي با بيان اينکه استاندارد سوخت مصرفي
ناوگان هوايي کشور استاندارد رايج در تمام
دنيا است، اظها… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!