پیری

ضمیرم ر ا زپیری فرجی نیست

در خانه دلی منتظرم نیست

از فکر زمان چاره ئی نیست

امروز امید را حماسه إی نیست

گذرم را دگر غباری نیست

ای یارهیاهو راپناهی نیست

راهم شعر بی انتهائی بیش نیست

اورنگ
Jan 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!