17 دیماه روزیکه رضاشاه زن ایرانی را از زندان حجاب آزاد کرد.

اول: این رباعی هدیه من poetKamRan به تمام خواهران، مادران و زنان آزاده ایرانی که به شخصیت واقعی خودشان پی برده و برای تحقق این آزادی مبارزه میکنند.

تا زن و مرد برابر نشود در دنیـــــــا

دست و پای مدنیت بسته باشد هر جا

چون زن و مرد بهم جفت برابر گردند

کشور از شوکت آن تازه شود چون گلها

دوم: سپاس از مردی بزرگ به درخشانی آفتاب

اگر ارزش و اهمیت رضا شاه کبیر در تاریخ ایران زمین بیشتر از کورش کبیر نباشد به یقین کمتر نیست. اگر کورش بر مردمی سالم پادشاهی میکرد که دارای خصایل یک انسان اهورائی بودند، حکمروائی رضاشاه در زمانی شروع شد که بیسوادی و نکبت و دروغگوئی و نادانی و خیانت و آخوند پرستی ، ارزش های بنیادین کشور ایران بر شمرده میشدند. این مرد بزرگ در کمتر از ده سال ایران نابود شده را در شاهراه ترقی به حرکت در آورد. آن کسانی که رضا شاه را به زور گوئی و فساد متهم میکنند متاسفانه یا نا آگاه هستند و یا در نهاد آنان غش وجود دارد. رضا شاه را انگلستان به حکومت نیاورد بلکه با شناخت موقعیت های تاریخی و تطابق منافع ملت ایران با هدف های بریتانیای کبیر، شرایطی را فراهم آورد تا رضا شاه سوار بر امواج شود و چون به حکومت رسید هر کجا لازم بود با منافع دولت انگلیس هم در افتاد. او هرگز از ملت رشوه نمی گرفت و دزدی نمیکرد. او برای اینکه از قدرت ایل و تبار قاجار که تمام ایران را بالا کشیده بودند بکاهد لازم بود از قدرت و ثروت آنها بکاهد تا بساط ملوک الطوایفی در ایران را منقرض کند و اموال آنها را تحت نظارت خودش در می آورد و یک ریال از آنرا به بانک های خارجی نسپرد و عاقبت هم پسرش با بنیاد پهلوی همه را به مردم باز گرداند.

بزرگترین خدمت او به زنان ایرانی است که آنها را از انزوای آشپزخانه ها خارج کرد و تا جائیکه قدرت داشت تحقیر اسلام را نسبت به زن ایرانی زدود و به زن ایرانی شخصیتی را که شایسته آن بود بخشید.

در روز 17 دیماه همگی با هم به روان آن راد مرد بزرگ درود بفرستیم و خودمان را از تبلیغات و ترهات دشمنان او و ملت ایران که من آن ها را مثلث نکبت نامیده ام دور نگه داریم . مثلث نکبت را ذیلا معرفی میکنم، اما شرح دسایس این سالوس ها مقاله ای دیگر را می طلبد.

1- آخوند ها و بنیاد گرایان و فسیل های عرب باخته که عاقبت هم با خمینی دجال زهر خودشان را به ملت ایران ریختند (از جمله جلال ال احمد، علی شریعتی و مهندس بازرگان و مدرس و خیلی ها ).

2- پاک باختگان مسحور تبلیغات دروغین استالین که برای تسلیم ایران به خرس شمالی مسابقه گذارده بودند و عاقبت هم از توبره خمینی سر در آوردند و سگ توسط گرگ خورده شد.

3- دار و دسته ورشکستگان قاجاری که برای بدست آوردن قدرت گذشته به هر دنائتی دست می زدند و خیلی از آنها خودشان را وجیه المله جا زده بودند و با ساخت و پاخت با متحجرین اسلامی و و وطن فروشان توده ای لحظه ای از دسیسه غفلت نمی کردند.

منتظر مقالات بعدی باشید تا بیشتر با دسایس ایران برکن مثلث نکبت آشنا شوید.

خواهران و مادران عزیز

بی تفاوتی شما باعث خوشحالی دشمن میشود . اگر برای شخصیت زن احترام قائل هستید این ایمیل را برای دوستان خودتان ارسال کنید. اگر نمی خواهید که نام شما بدست دژخیم زالو صفت بیفتد از قسمت Bcc ایمیل خودتان استفاده بفرمائید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!