من یک محارب هستم،

“موج همراهی با زندانیان و معترضین جنبش سبز، که افراطیون رژیم آن ها را محارب نامیده اند، وبلاگ های فارسی را فرا گرفته است. در این موج وبلاگی، وبلاگ نویسان با طرح این که من هم محارب هستم، سعی دارند نقشه تندروهای کودتاچی را در زمینه سازی برای اعدام و سرکوب فعالین دستگیر شده را خنثی نمیایند.” (به نقل از سايت بالاترين)

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!