پیام شاهزاده رضا پهلوی بمناسبت سالروز 17 دی

هم میهنان آزادی خواهم،

دختران، خواهران، و مادران شیردل ایران،

امروز سالگرد و یاد آور فصل پربار دیگری از تاریخ معاصر میهن عزیزماست. فصلی که به حق می توان فصل رهائی زنان ایران از بند اسارت نامید. در این فصل بود که زنان پس از قرن ها اجبار به رعایت سنّت های کهن و تبعیض آمیز جامعۀ مرد سالار، از حصارها و محدوده های تحمیلی بیرون آمدند و به راهی گام نهادند که سرانجام و ناگزیر به تحقق همۀ آزادی ها و حقوق انسانی آنان خواهد انجامید. گرچه کشف حجاب در آغاز با مقاومت های سرسختانۀ گروهی قشری و زن ستیز همراه بود، بی تردید می توان آن را نماد و نشانی از آغاز ورود زنان به پهنه های گوناگون اجتماعی دانست. از آن پس بود که قوانین و مقررات ناسازگار با اصل برابـری زن و مرد در ایـران به تدریج رنـگ باخت تا آن جا که در طـی نیم سده عرصه ای از زندگی اجتماعی در ایران نماند که زنان در آن سهم و نقش شایستۀ خویش را نداشته باشند.

هم میهنانم:

همۀ ای… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!