جنبش سبز ايران، پرچمدار تغييرات بزرگ در خاورميانه قرن بيست و يکم خواهد بود

 جنبش ايران پرچمدار تغييرات بزرگ در خاورميانه

                           2010.01.07 19:43:17

—————————————————————————

صدای آمریکا: مقامات دولتهای غربی همين
ماه برنامه تحريم های تازه عليه حاکميت
ايران بويژه بخش هايی از سپاه پاسداران را
به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارائه
خواهند کرد

روزنامه گاردين چاپ انگلستان درباره
تحريمهای آينده عليه دولت جمهوری اسلامی
می نويسد: در حالی که جمهوری اسلامی می
گويد برنامه های هسته ای ايران صلح آميز و
برای بهره برداری انرژی ست؛ نيويورک تايمز
از وجود تونلهای زيرزمينی به منظور ساختن
سامانه های مخفی هسته ای توسط ايران سخن می
گويد.

گاردين سپس می افزايد: ازاين رو، مقامات
دولتهای غربی همين ماه برنامه تحريم های
تازه عليه حاکميت ايران بويژه بخش هايی از
سپاه پاسداران را به شورای امنيت سازمان
ملل متحد ارائه خ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!