رنج مردم از گرانی و گران فروشی

((((((((( رنج مردم از گرانی و گران فروشی  )))))))))

                           2010.01.07 11:31:54

—————————————————————————

روزنامه خراسان: در خیابان های شلوغ مرکز
شهر، از این قصابی به آن قصابی می رود.
زنبیل کهنه اش را که هنوز خالی است محکم در
دست گرفته و با دست دیگرش چادرش را نگه
داشته با آن که تاکنون ۴ مغازه قصابی را
پشت سر گذاشته باز هم وارد مغازه پنجم می
شود؛ سوال و جوابی کوتاه و دوباره بیرون می
آید.

می توان حدس زد که چرا خرید نمی کند. همان
داستان قدیمی دردناک.

وارد قصابی ششم می شود و باز قیمت گوشت
آبگوشتی را می پرسد و پس از شنیدن پاسخ
بدون مکث می گوید: «چیزی ارزان تر نداری
برای بچه ها آبگوشت درست کنم؟»

مغازه دار کمی فکر می کند و می گوید: «چربی
ها و زوائد گوشت هم هست. البته زیاد بد نیست
ولی…» که زن میانسال صحبت او را قطع می کند
و می گوید: «همان خوب اس… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!